Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete

Nagyvállalati megoldások kis- és középvállalkozások számára!

Adatvédelem szerződések

Adatvédelmi alapszabályzat melléklete:

 

SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő: Magyarországi Kis és Középvállalkozások Egyesülete

Székhely: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Telephely és ügyfélszolgálat: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Adószám: 18477780-2-06

Elnök: Nyerges Gábor

Telefonszám: +36709312994

E-mail cím: info@mkkve.hu

Honlap: mkkve.hu

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt

Adatkezelés célja:

 • A Társaság adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba kerülő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

Adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet cikk 1) bek. c) pont]
 • A kezelt adatokat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezése (jelenleg 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a) és a számvitelről szóló jogszabály vonatkozó rendelkezései (jelenleg: 2000. évi C. törvény 167.§-a), a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezései (jelenleg: évi CXVII. törvény) határozzák meg.

Kezelt adatok különösen:

 • név, lakcím, születési idő, anyja neve,
 • adószám, adóazonosító jel, adózási státusz,
 • a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
 • az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása;
 • a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, a befizető megadott adatai és  aláírása,
 • vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma,
 • megbízási, vállalkozási jogviszony esetén bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

Adatkezelés időtartama az adatkezelésre okot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatokat megismerheti a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.

Adattovábbítás adatfeldolgozóknak: Társaság könyvelési, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozói részére: BonOffice Pénzügyi és Kontrolling Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6725 Szeged, Horgosi út 31.

Cégjegyzékszám: 06 09 009010

Adószám: 13197139-4-06

Szerződés teljesítése, jogos gazdasági érdek

Az adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [Rendelet cikk 1) bek. f)]

Az adatkezelés célja és kezelt adatok:

Társaságunk szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, elszámolás céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként jogviszonyba kerülő  természetes személy  alábbi adatait:

 • nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, adóazonosító jelét, adószámát
 • bankszámlaszámát,
 • telefonszámát,
 • e-mail címét egyéb elektronikus elérhetőségét,
 • vevőszámát, rendelésszámát egyéb online azonosítóját
 • vállalkozói vagy őstermelői igazolványának a számát (székhelyét, telephelyét)

A Társaság a szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás, elszámolás céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként jogviszonyba kerülő jogi személyt képviselő természetes személy alábbi adatait:

 • nevét,
 • telefonszámát,
 • telefonszámláját
 • e-mail címét egyéb elektronikus elérhetőségét, online azonosítóját

A szerződéskötés elmaradása esetén, másik szerződés hiányában az előkészítés keretében beszerzett adatokat a Társaság törli vagy a természetes személy erre vonatkozó hozzájárulása esetén kezeli.

A társaságunknál jellemzően az általunk nyújtott szolgáltatásról érdeklődő, információt kérő vagy időpontot egyeztető személyek által megadott adatokat a cél megvalósulásáig kezeljük. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeljük. Az Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Társaságunk vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A szerződésekről nyilvántartás vezetünk papír és elektronikus formában egyaránt.

A fenti személyes adatokat a Társaságunk mindenkori vezető tisztségviselője, a Társaság könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás, iktatás során feladattal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek hiányában 5 év illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

Amennyiben a szerződés nem tartalmazza, úgy az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az érintettel, hogy az adatkezelés jogalapja a szerződő Felek jogos érdekének biztosítása, a szerződés teljesítése, megkötése és az adatait mely adatfeldolgozó részére adják át. 

Társaságunknál kizárólag olyan vállalatirányítási, pénzügyi-számlázási, logisztikai rendszer alkalmazható, amely teljesíti a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartását. Az általunk alkalmazott rendszer működési leírása az alábbi linken érhető el: https://www.introweb.hu/

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhelyére küldött aláírt levélben gyakorolhatja.

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, (de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke a szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, elszámolás. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg.

A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.

Jelen szabályzat az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes, amely elérhető a Társaságunk székhelyén jelen szabályzattal együtt és a honlapunkon szintén elérhető az alábbi linken:

http://www.mkkve.hu/adatvedelmi-szabalyzat

http://www.mkkve.hu/adatvedelem-szerzodesek

 

Kelt: 2018.05.25

 

Nyerges Gábor

elnök