Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete

Nagyvállalati megoldások kis- és középvállalkozások számára!

Adatvédelem munkavállalók

Adatvédelmi alapszabályzat melléklete:

 

MUNKAVÁLALLÓI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő: Magyarországi Kis és Középvállalkozások Egyesülete

Székhely: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Telephely és ügyfélszolgálat: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Adószám: 18477780-2-06

Elnök: Nyerges Gábor

Telefonszám: +36709312994

E-mail cím: info@mkkve.hu

Honlap: mkkve.hu

 

Adatkezelés adó- és járulékfizetés céljából

Adatkezelés célja, jogalapja:

 • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet cikk 1) bek. c) pont]
 • A Társaság mindenkor hatályos törvényben (jelenleg a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény és az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény) előírt adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,  bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés), Mt-ben előírt munkaügyi  nyilvántartás vezetése. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.    

Érintettek:

A munkavállalók, a munkavállalók családtagjai, gyakorlaton lévők, tanulók illetve egyéb juttatásban részesülők, akikkel kifizetői [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31.] kapcsolatban áll a Társaság.

Kezelt adatok:

 • Név, előző név
 • állampolgárság,
 • adóazonosító jel,
 • nem,
 • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám),
 • szakszervezeti tagságra (Szja 47.§(2) b./),
 • és az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos jogszabályban kötelező jelleggel előírt adatok (Art. 50.§ és 1. sz. melléklet 3. pontja), valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (3. és 11.§) alapján.

Adatkezelés időtartama:

A munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatokat megismerheti:

A Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és ezzel megbízott adatfeldolgozói.

Adattovábbítás:

A személyes adatok a Tbj. 40. §-a szerint meghatározott nyilvántartások kezelői részére kerülnek továbbításra, többek között a:

 1. a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
 2. az egészségbiztosítási szerv,
 3. az állami adóhatóság,
 4. rehabilitációs hatóság
 5. egészségpénztár részére.

Igénybe vett adatfeldolgozó: BonOffice Pénzügyi és Kontrolling Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6725 Szeged, Horgosi út 31.

Cégjegyzékszám: 06 09 009010

Adószám: 13197139-4-06

könyvelési, bérszámfejtési feladatokat ellátó megbízott cég.

Különleges adatok és gyermek adatai:

Felhívjuk a munkavállalóink figyelmét, hogy a munkavégzésükkel összefüggésben álló egészségügyi adatokat kizárólag a munkajogi és társadalombiztosítási jogszabályok által előírt kötelezettségeknek való megfelelés céljából kezelünk. A munkakörnek megfelelő, érvényes munka-alkalmassági egészségügyi vizsgálatról szóló igazolás, bizonyos munkakörökben pedig Egészségügyi Kiskönyv és tüdőszűrő vizsgálat megléte a munkaviszony létesítésének feltétele lehet.

Amennyiben jogszabály (pl. családi adókedvezmény, családtámogatási ellátások megállapíthatósága céljából) a munkavállaló gyermekének adatai kezelését írja elő, úgy az ő személyes adatai védelme érdekében fokozott körültekintéssel járunk el az adatok kezelése során.

A Munkáltató kijelenti, hogy a betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben és társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi és egyéb alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Adatkezelés a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése céljából

Adatkezelés célja, jogalapja:

 • a Rendelet 6. cikk [1) bekezdése f)] alapján a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése, a munkáltató jogos pénzügyi, gazdasági, piaci érdekeinek védelme, az adott munkakörre alkalmas személy kiválasztása, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése, jó hírnév, megszerzett piaci pozíció fenntartásának biztosítása és a Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogalapján kezeli a munkavállaló adatait.

Érintettek:

 • A munkavállalók, gyakorlaton lévők, tanulók ill. egyéb juttatásban részesülők.

Kezelt adatok:

- név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcíme,

- személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

- bankszámlaszáma,

- állampolgársága,

- adóazonosító jele,

- TAJ száma,

- külföldi munkavállaló esetén útlevélszáma; munkavállalási jogosultságot igazoló      dokumentumának megnevezése és száma;

- nyugdíjas törzsszám (ha van)

 - telefonszám,

- e-mail cím,

- önéletrajz,

- online azonosító (ha van)

- munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

- munkakör,

- munkabérének, egyéb juttatásainak az  összege, a munkabérből levonandó tartozás adatai

- a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;

- a munkaköri alkalmassági vizsgálatok adatai,

- önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és magánnyugdíjpénztári tagsággal kapcsolatos adatok 

-  erkölcsi bizonyítvány (ha van)

- fénykép,

 - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány adatai,

- helymeghatározó rendszerek által rögzített adatok,

- a munkavállaló munkájának értékelése,

- a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

- tudományos kutatás (publikáció)

-  művészeti alkotói tevékenység

- idegen nyelv ismerete

- gyakornoki idő

- kitüntetések, díjak

- külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,

- munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok;

A személyes adatok címzettje:

 • A munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója illetve általa kijelölt személy vagy helyettese, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, továbbképzés, tréning szervezése esetén a lebonyolító, szállást adó személy.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • A munkaviszony megszűnését követő 3 év.  

A személyes adatokat a szükséges mértékben megismerheti továbbá a társaság részére bérszámfejtéssel, tréning illetve továbbképzés vagy oktatás szervezésével és lebonyolításával foglalkozó személyek.

Felvételre jelentkező munkavállalók

Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

A felvételre jelentkező munkavállalók alábbi adatait kezeli az érintett hozzájárulása alapján a Társaság a jelentkezés elbírálása céljából az elbírálás befejezéséig:

Kezelt adatok:

Az érintett személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, hatósági erkölcsi bizonyítvány adatai, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéletrajz adatai. 

Társaságunk adott esetben a felvétel során hatósági erkölcsi bizonyítványt kérhet a munkavállalásra jelentkezőktől. Ebben az esetben a bizonyítványban szereplő adatokat a munkavállaló erkölcsi alkalmasságának megállapítása céljából kezeljük és kizárólag a jelentkező erre vonatkozó hozzájárulása esetén őrizzük meg. A hatósági erkölcsi bizonyítvány bűnügyi nyilvántartásban szereplő személyes adatokról kért tájékoztatással nem helyettesíthető, az ugyanis súlyosan sérti az érintett személyes adatai védelméhez való jogát.

A jelentkezőt bármely közösségi oldalon található adatainak megismerése előtt előzetesen tájékoztatni kell erről. 

A munkáltató részéről a fenti adatok megismerésére jogosult személyek:

 • a vizsgálattal érintett személy munkáltatói jogkör gyakorlója,
 • a közvetlen felettes vezetője;
 • a Társaság kiválasztásban, az alkalmassági vizsgálat kiértékelésében közreműködő munkatársai.

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.

A munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas vizsgálat során, aminek a hatékonyság növelhetőségének vagy a társaság egyéb tulajdonságának a felmérése a célja,  az anonimitást az adatok feldolgozása során biztosítani  kell.

 Az alkalmassági vizsgálat adatait a vizsgálatot végző munkavállaló vagy adatkezelő ismerheti meg. A munkáltató szigorúan csak a munkaviszony létesítésével, fenntartásával kapcsolatos adatokat ismerheti meg, a vizsgálat egyéb részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a  munkáltató nem ismerheti meg.

Közös szabályok

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló  törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Figyelemmel arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése, a munkáltató jogos pénzügyi, gazdasági, piaci érdekeinek és üzleti vagy üzemi titok védelme, az adott munkakörre alkalmas személy kiválasztása. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg.

A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel és az Irányelv 7. cikk f) pontjára hivatkozással, valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.

Jelen szabályzat az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes, amely elérhető a társaságunk székhelyén és az alábbi linken:

https://www.mkkve.hu/adatvedelmi-szabalyzat

https://www.mkkve.hu/adatvedelem-munkavallalok

 

Kelt.: 2018.05.25.

                                                                                    Nyerges Gábor

                                                                                            elnök