Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete

Nagyvállalati megoldások kis- és középvállalkozások számára!

Adatvédelem kamera

Adatvédelmi alapszabályzat melléklete:

 

 Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelési szabályzat és tájékoztató

 

Adatkezelő: Magyarországi Kis és Középvállalkozások Egyesülete

Székhely: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Telephely és ügyfélszolgálat: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Adószám: 18477780-2-06

Elnök: Nyerges Gábor

Telefonszám: +36709312994

E-mail cím: info@mkkve.hu

Honlap: mkkve.hu

A Társaság a székhelyén, telephelyén, fióktelepén, ideértve az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeket is - részben a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (1) bekezdése és a 31. § (1) bekezdése alapján - kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, melynek keretében az ott tartózkodókról kép- és hangfelvételt készít illetve tárol.

Ezúton tájékoztatjuk látogatóinkat és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 11. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a munkavállalóinkat, hogy az emberi élet, testi épség, személyes szabadság, vagyon és az üzleti titok védelme, illetve a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésére céljából kamerarendszert működtetünk.

Az Adatkezelés jogalapja:

  • a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése [Rendelet cikk 1) bek. a) pont],
  • az érintett hozzájárulása [Rendelet cikk 1) bek. a) pont]

 Amennyiben a Munkáltató csak a munkavállaló ellenőrzése céljából szeretné alkalmazni a kamerás megfigyelést, akkor igazolnia kell azt a jogos érdeket, amely szükségessé teszi a kamera alkalmazását, melyet érdekmérlegelési teszt formájában támaszt alá.

Kezelt adatok: képmás, hangfelvétel

Az adatkezelés időtartama: 3 munkanap azzal, hogy bármely hatóság (különösen nyomozó hatóság, bíróság) a felvételeket elkéri, akkor azt a Társaság kiadja.

A felvétel tárolásának a helye: Társaság telephelye.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

A kamerás megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazását jól látható helyen, jól olvashatóan, figyelemfelhívó táblák jelzik.

Az alábbi helyen van kamera:

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 18 szám alatti iroda körül.

Az ügyfelek, vendégek, látogatók és a Társaság bármely kamerával megfigyelt helyiségébe belépő nem munkavállaló egyéb személyek a fenti tájékoztatás tudomásulvételével, ráutaló magatartással járulnak hozzá a kép- és hangfelvétel készítéséhez és tárolásához.  

Az érintett jogosult a róla készült felvételt megtekinteni és arról másolatot kérni.

A felvételeket kizárólag az adatkezelés céljával összhangban lehet visszanézni.  A képfelvételek megtekintése során ügyelni kell arra, hogy azokat kizárólag a megtekintésére jogosult személy láthassa. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.

A felvétel adathordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni. A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.

Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel  adatának rögzítése érinti, a  kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhelyére küldött aláírt levélben gyakorolhatja.

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló  törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban  visszavonhatja, (de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

Figyelemmel arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése, a munkáltató jogos pénzügyi, gazdasági, piaci érdekeinek és üzleti vagy üzemi titok védelme, valamint az emberi élet, testi épség, egészség és vagyon védelme. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg.

A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.

Jelen szabályzat és tájékoztató az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes. Mindkét szabályzat elérhető a társaságunk székhelyén illetve az alábbi linken:

https://www.mkkve.hu/adatvedelem-kamera

 

Jelen szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is.

 

Kelt:2018.05.05

 

Nyerges Gábor

elnök