Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete

Nagyvállalati megoldások kis- és középvállalkozások számára!

Adatvédelem helymeghatározás

Adatvédelmi alapszabályzat melléklete:

 

Helymeghatározó rendszer alkalmazásával kapcsolatos

adatkezelési szabályzat és tájékoztató

 

Adatkezelő megnevezése: Magyarországi Kis és Középvállalkozások Egyesülete

Székhely: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Telephely és ügyfélszolgálat: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18.

Adószám: 18477780-2-06

Elnök: Nyerges Gábor

Telefonszám: +36709312994

E-mail cím: info@mkkve.hu

Honlap: mkkve.hu

 

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése és a fuvarozási, szállítási tevékenységek ellátása esetén a munkaszervezés és szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és minőségének biztosítása, növelése, az áru, gépjármű nyomonkövetése, az emberi élet, testi épség, egészség és vagyon védelme.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő az Mt. 11. §-ában foglalt jogosultságával élve – az alapvető garanciák érvényesülésével – a munkáltatói ellenőrzés során is felhasználhatja a rendszer adatait, amennyiben azt tapasztalja, hogy a munkavállaló nem teljesítette a munkaviszonyából fakadó kötelezettségeket. Egyéb esetben az adatkezelés jogalapja a munkáltatói jogos érdekének biztosítása.

 A kezelt adatok:

  • a gépjárművet használó munkavállaló neve, helyzete
  • a gépjárművön utazó munkavállaló neve, helyzete
  • gépjármű rendszáma,
  • helymeghatározással kapcsolatos adatok, mint pl: a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat ideje

Munkavállalóra vonatkozó ellenőrzés során helymeghatározás csak a munkavállaló munkaidejében rögzített adatokra vonatkozóan történhet. A munkaidőn kívüli helymeghatározási adatok ellenőrzéséhez a munkavállaló előzetes hozzájárulására van szükség, kivéve ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges [Rendelet 6. cikk 1 bekezdés d) pont];

Az ellenőrzést eseti jelleggel vagy rendszeresen végezheti a munkáltató.

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló  törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Figyelemmel arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke vagyonvédelem, a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése és a fuvarozási, szállítási tevékenységek ellátása esetén a munkaszervezés és szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és minőségének  biztosítása, növelése, az áru, gépjármű nyomonkövetése. az emberi élet, testi épség, egészség és vagyon védelme. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg.

A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.

Jelen szabályzat az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes, amely jelen szabályzattal együtt elérhető a társaságunk székhelyén és az alábbi linken:

https://www.mkkve.hu/adatvedelmi-szabalyzat

https://www.mkkve.hu/adatvedelem-helymeghatarozas

 

Kelt: 2018.05.25

 

Nyerges Gábor

elnök