Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete

Nagyvállalati megoldások kis- és középvállalkozások számára!

Adatvédelem adatfeldolgozás

Adatvédelmi alapszabályzat melléklete:

 

Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesületének

szabályzata adatfeldolgozói

tevékenységére vonatkozóan

 

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete (székhely: 6723 Szeged Csongrádi sgt 18., elnök: Nyerges Gábor) mobiltelefon flotta szolgáltatási tevékenysége végzése során a szerződő partnerei, mint adatkezelők megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végez.

Ennek keretében az alábbi adatok kerülnek Társaságunkhoz, mint adatfeldolgozóhoz – továbbiakban adatfeldolgozó :

 • Felhasználó neve
 • Címe
 • Telefonszáma
 • Telefonszámlája

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatfeldolgozóként a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben nem vagyunk érdekeltek.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó –szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Az adatfeldolgozásra és adatfeldolgozóra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 28. cikke tartalmazza.

Társaságunk az adatfeldolgozási tevékenységre az adat kezelőjével, mint megbízóval külön írásbeli szerződést köt.

A szerződés tartalmazza az alábbi adatokat, szabályokat:

 • a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;
 • b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 • c) adatfeldolgozó meghozza azokat az intézkedéseket, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
 • d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó Rendeletben szabályozott feltételeket;
 • e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • f) segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk szerinti kötelezettségei teljesítésében
 • g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
 • h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Haladéktalanul tájékoztatjuk az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött. A további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért

Társaságunk szavatolja, hogy a szükséges szakértelemmel, technikai eszközökkel és erőforrásokkal rendelkezik a Rendeletben előírt biztonságos adatfeldolgozói kötelezettségek teljesítéséhez, alkalmazottait, akik az érintett személyes adataihoz hozzáférnek, az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai

a) Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

b) Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

c) Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

d) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.

Az adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei:

 1. Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
 2. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
 3. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről.
 4. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.
 5. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
 6.  Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kizárólag az adatkezelő erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén vehet igénybe vagy erre feljogosító jogszabályi előírás esetén.

Amennyiben az adatkezelő hozzájárul további adatkezelő igénybevételéhez, úgy tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról.

Jelen szabályzat az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes, amelyek társaságunk székhelyén illetve a honlapukon szintén elérhető az alábbi linken:

https://www.mkkve.hu/adatvedelmi-szabalyzat

https://www.mkkve.hu/adatvedelem-adatfeldolgozas

 

Kelt: 2018.05.25.

 

Nyerges Gábor

elnök